ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1. Kuif&Duif Fotografie & Ontwerp, gevestigd te Kortrijk, ondernemingsnummer BE0651 586 117,

wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotograaf.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan

fotograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden

voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden,

overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens fotograaf waarop zij deze

voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk

en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door fotograaf in het

kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk

van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Fotograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon

begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als

zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de afgesproken totaalprijs van de gekozen dienst, inclusief eventueel extra

bijgeboekte uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en locatiehuur,

worden tevens vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst

of wijziging in de standaard stijl van fotograaf, zullen apart worden gefactureerd.

3. Fotograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt

het overige deel van de betaling na de shoot in 1 x voldaan. Betaling in termijnen is onder

bepaalde omstandigheden en enkel voor door fotograaf aangewezen shoots niet uitgesloten,

echter is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid.

4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op

dat moment gehanteerde prijspeil. Fotograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te

passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde

omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk

medegedeeld aan de opdrachtgever.

5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen

hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn

vermeld is.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van

rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal

worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen,

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

opdrachtgever.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn

de vorderingen van fotograaf op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig

beschikbaar aan fotograaf.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter

beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotograaf zal de

gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.De opdrachtgever neemt in geval van een geboortereportage telefonisch contact op met

fotograaf zodra de geboorte zich aankondigt, zodat fotograaf zich kan voorbereiden en/of zich naar

de plaats van geboorte kan begeven. 4. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor elke schade die

voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

5. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering

van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor

rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Fotograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotograaf is niet aansprakelijk voor

het niet bereiken van het resultaat dat wederpartij beoogde.

2. Fotograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor fotograaf tijdens

een shoot.

4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is deze

verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten.

5. Indien fotograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde

partijen, kan fotograaf niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg

hiervan.

6. Indien fotograaf, na het tijdig contact opnemen door opdrachtgever, verwijtbaar te laat is en er

niet is gekozen voor een back-up fotograaf, zal het overeengekomen bedrag worden

geretourneerd. Indien het te laat komen niet verwijtbaar is aan fotograaf, komen voor rekening en

risico van de opdrachtgever, met als gevolg dat het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd

blijft.

Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Een geboortereportage is te allen tijde onder voorbehoud. Wanneer fotograaf verhinderd is zal

een nieuwe afspraak worden gemaakt voor een kraamreportage tegen 50% van het

oorspronkelijke tarief of voor een derde worden gezorgd in overleg met de wederpartij.

2. Opdrachtgever voor een geplande shoot anders dan een geboorteshoot dient er rekening mee

te houden dat fotograaf voorafgaand aan een geplande shoot wordt opgeroepen voor een

geboorte. In dit geval wordt in overleg een nieuwe datum afgesproken.

3. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotograaf de mogelijkheid een shoot te

onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in

geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met

betrekking tot materialen welke

voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt

een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Fotograaf zal

indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, zullen partijen een

nieuwe datum overeenkomen.

4. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten

vervangen.

5. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Fotograaf heeft

tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden

of direct een andere datum overeen gekomen wordt, gelden dan ook de volgende regels met

betrekking tot annulering van geboortefotografie: Bij annulering tot 30 dagen voor de uitgerekende

datum resulteert annulering in retournering van 50% van het aanbetaalde bedrag. Annulering

binnen 30 dagen voor uitgerekende datum leidt tot het niet retourneren van de gedane

aanbetaling.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht is fotograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken,

verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de

overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar fotograaf

redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot

heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van

fotograaf jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Indien deze situatie langer dan 6 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de

overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de

schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of

namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke

eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.

4. Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde

beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van

kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

6. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de

opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

7. In het geval dat fotograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de

schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel het bedrag

dat door fotograaf aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

8. Opdrachtgever vrijwaart fotograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de

door haar geleverde diensten en goederen.

Artikel 10 Auteursrecht, licentie en publicatie

1. De rechten op de door fotograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en

content berusten bij fotograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en

verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te

stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van

foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere

doeleinden dan vooraf overeengekomen.

3. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.

4. Wederpartij dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van fotograaf te

vermelden.

5. Elke handeling in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk

op het auteursrecht.

6. Bij inbreuk komt fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar

gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft wederpartij fotograaf toestemming het

beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk,

beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie

verwezen naar de privacyverklaring.

2. Opdrachtgever of andere aanwezigen zijn niet gerechtigd foto’s te publiceren waarop medisch

personeel of andere derden herkenbaar op afgebeeld staan, zonder toestemming van deze

aanwezigen.

3. Fotograaf biedt zo nu en dan aanbiedingen en acties aan. Wanneer de termijn van de

aanbieding of actie is verstreken, is fotograaf niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende

voorwaarden te houden.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen workshops

1. De toegang tot een workshop wordt slechts bevestigd na volledige betaling van het

aankoopbedrag.

2. Indien opdrachtgever verhinderd is op de dag van de workshop, komt hem geen recht tot

restitutie toe. Opdrachtgever is wel gerechtigd zijn toegangsbewijs, in overleg met fotograaf, over

te dragen aan een derde.

3. Fotograaf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een

workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur

na mededeling van de wijziging zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later

moment of de workshop kosteloos te annuleren.

4. Indien opdrachtgever beeldmateriaal wil maken tijdens is workshop is hiervoor toestemming

benodigd van alle aanwezigen. Foto’s waarop de inhoud van een workshop duidelijk zichtbaar is,

zijn enkel voor eigen gebruik. Geluidsopnames door opdrachtgever zijn niet toegestaan.

5. Fotograaf behoudt zich het recht voor de opdrachtgever die door hun gedrag het verloop van

workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop

of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten

voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 13 Levering

1. Fotograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de

geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze

schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

3. Fotograaf is niet gehouden om ongeselecteerd en/of onbewerkt fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 14 Herroeping

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij fotograaf, te ruilen en/of

retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in

dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de

overeenkomst te herroepen.

Artikel 15 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten

binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan fotograaf. Zij

streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut

recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 16 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht

door de rechter in het arrondissement waar fotograaf is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.